Начало | Контакти | English
ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩА

 Важно!

13.10.2016г.

Р А З Я С Н Е Н И Я 

Всички процедури по ЗОП, които предстои да бъдат открити, следва да бъдат съобразени с новите референтни стойности. Откритите процедури, за които не е изтекъл срокът за подаване на оферти, следва да бъдат изменени  по реда на чл.100 от ЗОП, като в изменението се отразят новите референтни стойности.

Съгласно чл. 100, ал. 7 от ЗОП възложителят трябва да удължи сроковете за получаване на оферти, когато са внесени съществени изменения в условията по обявената поръчка, които налагат промяна в офертите на участниците. Промяна на прогнозните стойности на обществените поръчки е съществено изменение и срокът за подаване на офертите следва да бъде удължен.

Съгласно чл. 100, ал. 6 от ЗОП след изтичането на сроковете по ал. 3 - 5 възложителят може да публикува многократно обявления за изменение или допълнителна информация за промени в условията на процедурата, само когато удължава обявените срокове.

 Важно!

5.10.2016г.

Публикувани са актуализирани референтни стойности за допустимите дейности при изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – в сила от 10.10.2016 г.

 

Съобщение

9.02.2016г.

Съгласно ПМС 23/04.02.2016 г. в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради се предвижда финансиране през 2016 г. на многофамилни жилищни сгради, които са одобрени по проект BG161PO001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“ по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013, но за които към 31.12.2015 г. не са извършени строителни и монтажни работи. 

Списък на сградите от проект ЕОБД, които ще се довършват през  Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

 

 

Актуална информация към 23.08.2016г.  за предоставени в АУЕР обследвания за енергийна ефективност по проект " Енергийно обновяване на българските домове" и Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.

---------------------------

ПИСМО - ОТГОВОР НА МРРБ

Във връзка с излъчен  в сутрешния блoк на bTV репортаж  за енергийно обновяване на сграда в гр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 19 по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ към Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 -2013 г., публикуваме отговор на МРРБ на писмото на г-жа Марийка Сандова и становище на г-жа Венка Рагина - председател на сдружение на собствениците на сградата в гр. София, р-н "Илинден", ж.к. "Захарна фабрика", бл. 19

Становище на г-жа Венка Рагина - председател СС

Писмо на МРРБ 99-00-6-4091/1 от16.11.2015 г.

Жалба от г-жа Марийка Сандова

 

 

Важно!

Със Заповед РД-02-36-188/14.04.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството е удължен срокът за изпълнение на проекта - до 09 февруари 2016 г. Срокът за физическото изпълнение на проекта е до 31.12.2015 г.

Важно!

Разработени са указания относно процедурата по съгласуване на работните проекти със Сдруженията на собствениците, които може да намерите от тук

Важно!

Съфинансирането в размер на 25% от стойността за обновяване на сградата, което собствениците на жилища трябва да осигуряват за мерки за енергийна ефективност на жилищата си по проект "Енергийно обновяване на българските домове" по Оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013 ще се осигури от държавата.

Сумите в размер на 25% от индикативния бюджет на съответната сграда, представляващи собственото участие на сдружението на собствениците в проекта, ще бъдат рефинансирани с публични средства. С оглед на обявената Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради и финансирането на сградите, които ще са допустими по нея със 100% безвъзмездна финансова помощ, бе взето решение за  покриване на съфинансирането от страна на сдруженията на собствениците по действащия проект „Енергийно обновяване на българските домове“ за всички одобрени сгради.
Във връзка с това:
1. Заявления за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност ще бъдат одобрявани, без да е изпълнено условието за превод на гарационната сума от по 500 лв. на всеки самостоятелен обект в сградата в сметка на МРРБ в БНБ;
2. След сключване на споразумение за финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (СФПИОЕЕ), няма да се изисква СС да превеждат сумата в размер на 15% от  индикативната стойност от частта (съфинасирането) на СС, а възлагането на техническото обследване и обследването за енергийна ефективност ще следва непосредствено подписването на СФПИОЕЕ.

Сдруженията на собствениците, които вече имат сключени СФПИОЕЕ и/или са внесли необходимите суми, ще бъдат допълнително уведомени за процедурата, по която техните средства ще им бъдат възстановени.